Obec Lom

Vyhlášky
OZV č.1/2011 o místních poplatcích

OZV č.1/2011 o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška obce Lom č. 6 /2008

Obecně závazná vyhláška obce Lom č. 6 /2008

o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Lom se na svém zasedání dne 14.2.2008 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).
Čl. 1
Obecná ustanovení
Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Lom a jeho přilehlých obcí Neradov a Míreč.
Čl.2
Pravidla pro pohyb psů
1) Na veřejných prostranství se psi mohou pohybovat pouze s náhubkem a na vodítku v doprovodu osoby.
2) V době konání veřejných akcí je pohyb psů na veřejném prostranství zakázán.
3) Za dodržování stanovených pravidel pro pohyb psů odpovídají držitelé psů.
4) Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním zákonem .

Čl. 3
Sankce
Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek, , u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli jako správní delikt .

Čl. 4
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky provádí obec Lom.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Lom č. 2/2004 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství, ze dne 5.8.2004
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.


............................. ...................
Václav Kafka Jaroslav Batysta
místostarosta starosta

Vyvěšeno: 15.2.2008
Sejmuto:


Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška
č. 5 /2004

Zastupitelstvo obce Lom se na svém zasedání dne 5.8.2004, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Článek 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Lom upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb..

Článek 2
Vymezení povinnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi je na území obce Lom zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů Lom a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se sídlem ve Blatné.


Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují následující činnosti:

a) skladování LPG (plnírna LPG),
b) skladování hořlavých kapalin (ČS PHM),
- požární bezpečnost zajišťují preventivní požární hlídky


2) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) období sucha, od 1.4. do 31.10 kalendářního roku,
- požární ochrana v tomto období je zajištěna jednotkou SDH Lom.

3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) kulturní středisko, dům pečovatelské služby, čerpací stanice pohonných hmot, plnírna LPG.
- požární bezpečnost zajišťují preventivní požární hlídky.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany.

1) Systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

2) Jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení.

1) Obec Lom zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce – viz přílohu 1.

Jednotka SDH: Typ jednotky: Početní stav: Technika: Velitel:
LOM JPO 5 10 PPS 12 Říha Jiří

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Lom.


Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:

a) přirozené;

Vodní zdroj: Čerpací stanoviště: Kapacita vodního zdroje: Použitelnost:
Rybník ...PUSTÝ............ Na hrázi Celoročně
MUŤSKÝ Celoročně
Požární nádrž ............... U nádrže .250 m3 Celoročně

b) řeka v Mírči

- vnější odběrná místa požárních hydrantů.


2) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť, pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace obdrží v jednom vyhotovení:

1. obec Lom
2. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
3. Sbor dobrovolných hasičů Lom

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje požární vody.


4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení.

1) Obec zřizuje následují ohlašovny požárů:

a) Kancelář obecního úřadu Lom telefon 383 496120
b) Veřejná telefonní stanice telefon

2) Ohlašovny požárů jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.


Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Lom se provádí:

a) signálem Požární poplach, přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón + 10 sekund pauza + 25 sekund tón).

b) ruční sirénou.

c) obecním rozhlasem.

Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3.

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení.


Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce ...... č. .........., požární řád obce ......... ze dne ............

Článek 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím zveřejnění.
Vyvěšeno : 1.9.2004
Sejmuto : …………..……………………………….. …………………………………
místostarosta obce starosta obce
Kafka Václav Batysta Jaroslav


Seznam příloh řádu obce:


1. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JPO III),
2. Jmenování velitele JSDHO,
3. Seznam sil a prostředků podle poplachového plánu kraje,
4. Řád ohlašoven požárů.
5. Seznam vodních zdrojů požární vody.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2008


Obecně závazná vyhláška
Obce Lom
č. 3/2008,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lom


Zastupitelstvo obce Lom se na svém zasedání dne 14.2.2008 usnesením č.15 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lom


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lom, včetně nakládání se stavebním odpadem1).


Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví
b) objemný odpad
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci Lom - náves,
osady : Neradov – u autobusové zastávky, Míreč – u RZ Míreč.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) sklo, barva zelená,
b) plasty, PET lahve, barva žlutá


Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby popelnice 110 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.3/2004 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lom


1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2008
………………. ..……………….
Václav Kafka Jaroslav Batysta
místostarosta starosta


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 15.2.2008

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: